Ako nakupovať

Vyberte si tovar
Pokia
ľ potrebujete rchlo nájsť akkovek tovar z náho sortimentu, pouite prosím vyhadávanie v hornejasti. Staí zaať písať názov vrobku, prípadne jeho íslo a systém vám už vyhadáva produkty, ktoré zodpovedajú danému slovu. Pokiaľ nemáte zatiaľ žiadny produkt vybran, vyberte si najskôr v avej asti stránky kategóriu, v ktorej by sa vrobok mohol nachádza. Následne kliknite na zvolený produkt.

Vlote tovar do koíka
Pokia
ľ ste si vybrali produkt z náho sortimentu, stlate pri príslunom vrobku tlaidlo OBJEDNA, prípadne predtm zmete mnostvo daného produktu ípkami hore a dolu, predvolený je 1 ks. Tovar sa automaticky vloí do nákupného koíka a zobrazí sa informácia, aký tovar a za akú cenu máte pripravený na kúpu. Tiež sa tu môete rozhodnúi už dokoníte objednávku, alebo pridáte do koíka alí tovar. Pokiachcete ísť do nákupného koíka a dokoniť objednávku, kliknite na tlaidlo DO KOÍKA. Pokiaľ chcete ete pokraovať v nákupe, kliknite na tlaidlo POKRAOVA, rovnakú funkciu má aj kríik v pravom hornom rohu informaného okna. Po ukonení vberu produktov kliknite na tlaidlo ZOBRAZIŤ KOÍK.

Zmena obsahu koíka
Pokia
ľ ete nie ste v nákupnom koíku a chcete sa pozrieť na jeho obsah a dokoniť objednávku, pouite tlaidlo KOÍK v pravom hornom rohu stránky. V koíku je zobrazený zoznam produktov, ktoré si chcete kúpi. Môete tu ete zmeniť jeho mnostvo v okienku s potom kusov, prípadne vrobok celkom z koíka odstrániť kliknutím na ikonu kríika. V spodnej asti koíka sa môe objaviť naa ponuka produktov, ktoré odporúame k vámu produktu dokúpi. Pokiaľ si už neprajete nič meniť a chcete pokraova, kliknite na tlaidlo POKRAOVAŤ V OBJEDNÁVKE.

Nákup ako Registrovaný zákazník
Pokia
ľ ste už u nás niekedy nakupovali, alebo už máte vytvorenú registráciu, prihláste sa ako Zaregistrovanzákazník. Otvorí sa prihlasovacie okno, do ktorého zadajte svoj e-mail ako uivateské meno a svoje heslo a kliknete na „PRIHLÁSI“. Pokiaľ ste svoje heslo zabudli, môete si ho nechať obnoviť a poslať na e-mail, zvote túto monos.
Pokia
ľ tovar nakupujete pre firmu, oznate „Pridať fakturačné údaje“ a vyplte vetky firemné informácie - názov firmy, IO, DI, IČ DPH.
Pokia
ľ si prajete tovar doruiť na inú adresu, ako je fakturaná, oznate „Pridať novú adresu“ a vyplte adresu, na ktorú chcete tovar nechať zaslať v záloke Doruovacia adresa.
V zálo
ke Doprava si môete vybrať Vyzdvihnutie v sklade, alebo Dopravu kurierom s cenou tejto sluby. Spôsob platby je predvolen, keďže je moné platiť iba bankovm prevodom, alie spôsoby platby pripravujeme.
V dolnej 
asti stránky nájdete políko Poznámka, ktorá je urená na vae dodatoné informácie, ktoré nám chcete k objednávke oznámi.
Potvrdenie objednávky - zhrnutie objednávky, táto stránka je ur
ená na celkovú kontrolu objednávky. Tu vidíte vetok tovar, ktorý ste si objednali, zvolenú dopravu a platbu, fakturanú a doruovaciu adresu a konenú cenu s DPH. Pokiaľ ste nali nejakú chybu, kliknite na tlaidlo „Spä“ a chybu opravte. Po opravení sa opäť vráte do asti koíka pomocou tlaidla „POKRAOVAŤ V OBJEDNÁVKE“. Pokiaľ je vetko správne, kliknite na tlaidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSOU PLATBY“.
Pre úspe
né spracovanie objednávky je nutné si preítať a oboznámiť sa s Pouením o spracúvaní osobnch údajov ako aj preítať si a vyjadriť súhlas so Veobecnmi obchodnmi podmienkami pre e-shop a Ochranou osobnch údajov. Objednávka sa odole a zobrazia sa informácie o tom, e vaa objednávka bola úspene odoslaná.

Potvrdenie o prijatí objednávky
Ihne
, ako náš systém zaregistruje objednávku, zale vám automatický e-mail s informáciou, e sme vau objednávku obdrali, súasou tohto mailu je aj zálohová faktúra, Veobecné obchodné podmienky a Reklamaný poriadok.
Pokia
ľ toto oznámenie do 24 hodín neobdríte, skontrolujte prosím najskôr svoju zloku nevyiadanej poty (spam). Pokiaľ ani tam e-mail nenájdete, kontaktujte nás prosím, preveríme doruenie vaej objednávky v naom systéme.
Ak nie je mo
né objednávku z akéhokovek dôvodu dorui, budete telefonicky alebo e-mailom o tejto skutonosti bezodkladne informovaní.
Pokiaľ potrebujete k nakupovaniu akékovek informácie, radi vám poradíme a pomôeme.

Nákup ako Nový zákazník
Pokia
ľ bude toto Vaa prvá objednávka, kliknite na Nový zákazník a vyplte registraný formulár. Pre úspené spracovanie objednávky je nutné si preítať a oboznámiť sa s Pouením o spracúvaní osobnch údajov. Vyplte Fakturané údaje. Pokiaľ tovar nakupujete pre firmu, vyplte vetky firemné informácie - názov firmy, IO, DI, IČ DPH.

Pokiaľ si prajete tovar doruiť na inú adresu, ako je fakturaná, oznate „Pridať novú adresu“ a vyplte adresu, na ktorú chcete tovar nechať zaslať v záloke Doruovacia adresa.
V zálo
ke Doprava si môete vybrať Vyzdvihnutie v sklade, alebo Dopravu kurierom s cenou tejto sluby. Spôobob platby je predvolen, keďže je moné platiť iba bankovm prevodom, alie spôsoby platby pripravujeme.

V dolnej asti stránky nájdete políko Poznámka, ktorá je urená na vae dodatoné informácie, ktoré nám chcete k objednávke oznámi.
Potvrdenie objednávky - zhrnutie objednávky, táto stránka je ur
ená na celkovú kontrolu objednávky. Tu vidíte vetok tovar, ktorý ste si objednali, zvolenú dopravu a platbu, fakturanú a doruovaciu adresu a konenú cenu s DPH. Pokiaľ ste nali nejakú chybu, kliknite na tlaidlo „Spä“ a chybu opravte. Po opravení sa opäť vráte do asti koíka pomocou tlaidla „POKRAOVAŤ V OBJEDNÁVKE“. Pokiaľ je vetko správne, kliknite na tlaidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSOU PLATBY“.

Pre úspené spracovanie objednávky je nutné si preítať a oboznámiť sa s Pouením o spracúvaní osobnch údajov ako aj preítať si a vyjadriť súhlas so Veobecnmi obchodnmi podmienkami pre e-shop a Ochranou osobnch údajov. Objednávka sa odole a zobrazia sa informácie o tom, e vaa objednávka bola úspene odoslaná.

Potvrdenie o prijatí objednávky
Ihne
, ako náš systém zaregistruje objednávku, zale vám automatický e-mail s informáciou, e sme vau objednávku obdrali, súasou tohto mailu je aj zálohová faktúra, Veobecné obchodné podmienky a Reklamaný poriadok.
Pokia
ľ toto oznámenie do 24 hodín neobdríte, skontrolujte prosím najskôr svoju zloku nevyiadanej poty (spam). Pokiaľ ani tam e-mail nenájdete, kontaktujte nás prosím, preveríme doruenie vaej objednávky v naom systéme.
Ak nie je mo
né objednávku z akéhokovek dôvodu dorui, budete telefonicky alebo e-mailom o tejto skutonosti bezodkladne informovaní.
Pokiaľ potrebujete k nakupovaniu akékovek informácie, radi vám poradíme a pomôeme.