Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Informácie poskytované dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej lenNariadenie)

 

V súvislosti s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 614 807, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 41259/B (ďalej len „Spoločnosť“) potvrdzujem, že som bol ako dotknutá osoba informovaný o nasledovných skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia:


1.   Identifikačné údaje Spoločnosti: BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, kontaktný telefonický údaj Spoločnosti: 0918 428 040, e-mail: info@blachere-illumination.sk.

2.   Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava a spracúva moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

(i)             titul, meno a priezvisko,

(ii)            číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

(iii)           adresa trvalého bydliska,

(iv)          korešpondenčná adresa,

(v)           kontaktné telefónne číslo,

(vi)          kontaktná adresa elektronickej pošty (e-mail),

(vii)         typ a verzia internetového prehliadača,

(viii)        použitý operačný systém,

(ix)          referrer-URL (údaj o predchádzajúcej navštívenej stránke),

(x)           označenie zapojeného počítača (IP adresa),

(xi)          čas odozvy servera.

3.   Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Spoločnosťou v jednotlivých informačných systémoch je a) plnenie kúpnych zmlúv Spoločnosťou, vrátane riadneho doručenia a vyúčtovania tovaru a vymáhania prípadných pohľadávok, b) marketing vlastných produktov a služieb Spoločnosti (vrátane optimalizácie webového sídla Spoločnosti) a c) archivácia osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu a spôsobom stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.   Doba uchovávania osobných údajov je v prípade účelu spracúvania plnenie kúpnych zmlúv štyri (4) roky od uzatvorenia kúpnej zmluvy, v prípade podania reklamácie na tovar do štyroch (4) rokov od prevzatia tovaru ďalšie štyri (4) roky od vybavenia reklamácie, v prípade účelu marketing vlastných produktov a služieb po dobu tri (3) roky od prvého získania osobných údajov dotknutej osoby a v prípade účelu archivácia lehota stanovená vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a registratúrnom poriadku Spoločnosti. 
V prípade získania osobných údajov na iný účel ako niektorý z účelov uvedených vyššie v bode 3. (napr. v prípade poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou, keď následne nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo v prípade poskytnutia osobných údajov pri zákazníckej požiadavke adresovanej Spoločnosti) je doba uchovávania osobných údajov tridsať (30) od ich poskytnutia Spoločnosti.

5.   Ako dotknutá osoba mám právo:

(i)             požadovať od Spoločnosti prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,

(ii)            na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, 

(iii)           na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, 

(iv)          na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia, 

(v)           namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a 

(vi)          na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,

6.   Ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.

7.   Poskytovanie osobných údajov Spoločnosti nie je zákonnou povinnosťou a je výlučne obchodnou požiadavkou Spoločnosti. V prípade neposkytnutia potrebných osobných údajov nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný Spoločnosťou ani prijať a riadne vybaviť zákaznícku požiadavku adresovanú Spoločnosti.