Reklamačný poriadok

Reklamaný poriadok na tovar


spolonosti BLACHERE Illumination Central Europe, s.r.o.platný od 15.06.2018
(alej aj len ako „Reklamaný poriadok“)

1. Predmet úpravy

 1. 1.1  Tento Reklamaný poriadok upravuje podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie osvetovacích technológií, vianoného a dekoraného osvetlenia, svetelnch zdrojov, elektrospotrebiov a iného tovaru (alej aj len ako „Tovar“) predaného spolonosou BLACHERE Illumination Central Europe, s.r.o. so sídlom Karadiova 8/A, 821 08 Bratislava – Ruinov spolonosou (alej aj len ako „Predávajúci“ alebo „Spolonos“) kupujúcemu v súlade so Veobecnmi obchodnmi podmienkami pre predaj tovaru spolonosti BLACHERE Illumination Central Europe, s.r.o. (alej aj len ako „Podmienky“). Pre úely tohto Reklamaného poriadku sa kupujúcim rozumie právnická alebo fyzická osoba odoberajúca tovar od Predávajúceho v súlade s Podmienkami (alej aj len „Kupujúci“).

 2. 1.2  Tento Reklamaný poriadok je platný v regióne pôsobnosti Predávajúceho pecifikovanom v bode 5.5 Podmienok, ak nie je medzi Predávajúcim alebo Kupujúcim vslovne písomne dohodnuté inak. Tento Reklamaný poriadok je neoddelitenou obsahovou súasou Podmienok. Pojmy pouité v tomto Reklamanom poriadku, ktoré tu nie sú osobitne definované, majú rovnaký vznam a obsah ako rovnaké pojmy definované v Podmienkach. V prípade obsahového rozporu medzi znením tohto Reklamaného poriadku a znením Podmienok majú prednosť ustanovenia tohto Reklamaného poriadku.

 3. 1.3  Tento Reklamaný poriadok upravuje postupy a uplatovanie a vybavovanie reklamácií Predávajúcim na základe dokladu o kúpe Tovaru a/alebo záruného listu, ak bol záruný list Predávajúcim k Tovaru vystaven.

 4. 1.4  Reklamáciou sa na úely tohto Reklamaného poriadku a Podmienok rozumie právny úkon Kupujúceho, ktorm si Kupujúci voi Predávajúcemu písomnou formou uplatuje práva zodpovednosti za vady predaného Tovaru (alej aj len ako „Reklamácia“). Na úely tohto Reklamaného poriadku sa za písomnú formu povauje aj Reklamácia v elektronickej forme – skenom na adresu elektronickej poty info@blachere-illumination.sk.

2. Rozsah zodpovednosti za vady

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady predaného Tovaru v rozsahu a po dobu podlánku 4. Podmienok.

 1. 2.2  Jednostrannm vyhlásením v zárunom liste alebo na faktúre k Tovaru vydanom Kupujúcemu môe

  Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Podmienkach, priom

  podmienky a rozsah tejto záruky Predávajúci urí v zárunom liste alebo na faktúre k Tovaru.

 2. 2.3  Ak Predávajúci pri kúpe Tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému Tovaru bezplatne alí tovar ako dar, je na rozhodnutí Kupujúceho i ponúkaný dar prijme. Dar nepredstavuje predaný Tovar, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak vak Predávajúci o prípadnch vadách daru vie, je povinný na tieto vady Kupujúceho upozorni. Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci

  Kupujúceho neupozornil, Kupujúci je oprávnený dar Predávajúcemu vráti.

 3. 2.4  Ak Kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je Kupujúci povinný vrátiPredávajúcemu vetko, o poda Kúpnej zmluvy prevzal, t. j. aj dar prijatý spolu s kúpenm

  Tovarom.

 4. 2.5  Ak má poda Kúpnej zmluvy kúpený Tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako Predávajúci,

  zane záruná doba plynúť až odo da uvedenia dotknutého Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie Tovaru do prevádzky najneskôr do troch (3) týždov od prevzatia Tovaru a riadne a vas poskytol súinnosť potrebnú na uvedenie Tovaru do prevádzky.

 5. 2.6  Doba od uplatnenia práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru až do doby, keď Kupujúci po skonení opravy bol povinný Tovar prevzia, sa do zárunej doby nepoíta. Ak dôjde k vmene Tovaru, zane plynúť nová záruná doba odo da prevzatia nového Tovaru Kupujúcim.

 6. 2.7  Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záruná doba pecifikovaná v tomto Reklamanom poriadku, zaniknú, ak sa neuplatnili v urenej zárunej dobe.

3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

page1image3724512
 1. 3.1.  Kupujúci si uplatuje práva zo zodpovednosti za vady Tovaru písomnou Reklamáciou doruenou potou na adresu sídla Predávajúceho (Karadiova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika) alebo Reklamáciou podanou osobne na adrese Povaská 2, Areál TPD Transport, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika. Ak je v zárunom liste vydanom Predávajúcim iný podnikateľ urený na opravu Tovaru (alej aj len ako „Záruný servis“), ktorý je v mieste pre Kupujúceho bližšom, Kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto Zárunom servise. Predávajúci, resp. Záruný servis, vydá pri uplatnení Reklamácie spotrebiteovi potvrdenie.

 2. 3.2.  Kupujúci je pri uplatnení Reklamácie potou na adrese sídla Predávajúceho povinn

  • uviesť v Reklamácii svoje identifikané údaje v rozsahu (i) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno, miesto podnikania, IO a údaj o registrácii fyzickej osoby – podnikatea alebo (iii) obchodné meno alebo názov, sídlo, IO a údaj o registrácii

   právnickej osoby (ak sa právnická osoba zapisuje do obchodného registra),

  • popísať kadú reklamovanú vadu Tovaru,

  • uviesi a aké akosti by Kupujúcemu spôsobila vmena reklamovaného Tovaru alebo

   reklamovanej súasti Tovaru za nový bezvadný Tovar, resp. novú bezvadnú súasť Tovaru,

  • uviesi a z akého dôvodu namiesto odstránenia vady Tovaru poaduje vmenu Tovaru, alebo

   ak sa reklamovaná vada tka len súasti Tovaru, vmenu tejto súasti,

  • priloiť k písomnej Reklamácii doklad o kúpe Tovaru,

  • doruiť potou reklamovaný Tovar na adresu Povaská 2, Areál TPD Transport, 940 01 Nové

   Zámky, Slovenská republika.
   Za de
   ň uplatnenia Reklamácie potou na adrese sídla Predávajúceho sa povauje deň doruenia Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho alebo deň doruenia reklamovaného Tovaru na adresu Povaská 2, Areál TPD Transport, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, poda toho, ktorá z tchto dvoch skutoností nastane neskôr.

 1. 3.3  Pri Reklamácii podanej osobne na adrese Povaská 2, Areál TPD Transport, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika je Kupujúci, resp. jeho oprávnený zástupca, povinný poskytnúť prítomnému zamestnancovi Predávajúceho vetky informácie pecifikované v bode 3.2 tohto Reklamaného poriadku a predloiť reklamovaný Tovar a doklad o jeho kúpe od Predávajúceho. Ak v mene Kupujúceho koná zástupca, preukáe osobe poverenej Predávajúcim na prijímanie reklamácií aj svoje oprávnenie konať v mene Kupujúceho pri tomto právnom úkone.

 2. 3.4  Po urení spôsobu vybavenia Reklamácie vybaví Predávajúci, resp. Záruný servis Reklamáciu ihne, v odôvodnench prípadoch neskôr; vybavenie Reklamácie vak nesmie trvať dlhie ako tridsať (30) kalendárnych dní odo da uplatnenia Reklamácie u Predávajúceho.

 3. 3.5  Predávajúci pri uplatnení Reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatí Reklamácie, ktorm je fotokópia reklamaného protokolu.

 4. 3.6  Predávajúci o vybavení Reklamácie vydá Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do tridsať (30) dní od dátumu uplatnenia Reklamácie, ktorm je fotokópia reklamaného protokolu s vyplnenou kolónkou „Vybavenie reklamácie“ (alej aj len „Doklad o vybavení Reklamácie“). Doklad o vybavení Reklamácie doruí Predávajúci Kupujúcemu potou alebo po dohode s Kupujúcim osobne. Doruenie, resp. prevzatie Dokladu o vybavení Reklamácie je Kupujúci povinnPredávajúcemu potvrdiť prostredníctvom potového podniku alebo podpisom oprávneného zástupcu Kupujúceho pri osobnom preberaní Dokladu o vybavení Reklamácie.

 5. 3.7  Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil poas prvch dvanástich (12) mesiacov od prevzatia Tovaru Kupujúcim, môe Predávajúci vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska urenej osoby (alej aj len “Odborné posúdenie“). Bez ohadu na vsledok Odborného posúdenia nemôe Predávajúci od Kupujúceho vyadovať úhradu nákladov na Odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s Odbornm posúdením.

 6. 3.8  Ak Kupujúci Reklamáciu Tovaru uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od prevzatia Tovaru Kupujúcim a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá v mene Predávajúceho Reklamáciu vybavila, je povinná v Doklade o vybavení Reklamácie uvies, komu môe Kupujúci zaslať tovar na Odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zale na Odborné posúdenie urenej osobe uvedenej v Doklade o vybavení Reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj vetky ostatné s tm súvisiace úelne vynaloené náklady znáa predávajúci bez ohadu na vsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci Odbornm posúdením preukáe zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môe Reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo da znova uplatnenej Reklamácie vetky náklady vynaloené Kupujúcim na Odborné posúdenie Tovaru, ako aj vetky s tm súvisiace Kupujúcim úelne vynaloené náklady.

 7. 3.9  Poas vykonávania Odborného posúdenia Tovaru záruná doba neplynie.

 8. 3.10  Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo pouitý Tovar vadu, za ktorú Predávajúci nezodpovedá,

  má Kupujúci namiesto práva na vmenu veci právo na primeranú zavu zo zaplatenej ceny Tovaru.

4. Spôsob vybavenia Reklamácie

 1. 4.1.  Ak ide o vadu Tovaru, ktorú mono odstráni, má Kupujúci právo na jej bezplatné, vasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Predávajúci je povinný vadu Tovaru bez zbytoného odkladu odstráni.

 2. 4.2.  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady Tovaru, na ktoré bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený alebo o ktorch Kupujúci s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorch bola Kúpna zmluva na Tovar uzatvorená, musel vedie.

 3. 4.3.  Kupujúci môe namiesto odstránenia vady Tovaru poadovať vmenu Tovaru, alebo ak sa vada tka len súasti Tovaru, vmenu tejto súasti, ak tm Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhadom na cenu Tovaru alebo závanosť vady.

 4. 4.4.  Predávajúci môe vdy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadn, ak to Kupujúcemu nespôsobí závané akosti.

 5. 4.5.  Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemono odstrániť a ktorá súasne bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne uívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na vmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 6. 4.6.  Kupujúci má právo na vmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstránitenú vadu Tovaru, avak Kupujúci nemôe pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave Tovar riadne uíva. Za opätovný vskyt vady Tovaru po oprave sa povauje stav, ak sa rovnaká vada reklamovaného Tovaru vyskytne tretí (3.) krát po jej aspoň dvoch (2) predchádzajúcich opravách.

 7. 4.7.  Ak ide o neodstránitenú vadu Tovaru, ktorá vak nebráni jeho riadnemu uívaniu, má Kupujúci právo na primeranú zavu zo zaplatenej ceny Tovaru.

 8. 4.8.  Ak má Kupujúci právo na vmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je na rozhodnutí Kupujúceho, ktoré z tchto práv si voi Predávajúcemu uplatní. Len o si vak Kupujúci zvolí jedno z tchto práv, nemôe už túto vobu sám jednostranne meni.

 9. 4.9.  Ak Predávajúci Reklamáciu nevybaví do tridsiatich (30) dní odo da jej uplatnenia, Kupujúci má rovnaké práva akoby ilo o neodstránitenú vadu, t. j. právo na vmenu Tovaru za nový alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota na vybavenie reklamácie sa nepovauje za prekroenú, ak jej predĺženie zavinil kupujúci neposkytnutím súinnosti predávajúcemu na jej vasné vybavenie.

5. Spoloné a záverené ustanovenia

 1. 5.1  Tento Reklamaný poriadok je platný a úinný od 15.06.2018 v Regióne pôsobnosti. Predávajúci je oprávnený tento Reklamaný poriadok jednostranne meni, priom Reklamaný poriadok platí vdy v tom rozsahu a znení, v akom je na webovej stránke Predávajúceho www.blachere-illumination.sk zverejnený ase uplatnenia Reklamácie Kupujúcim.

 2. 5.2  Región pôsobnosti pozostáva z nasledovnch tátov: - Slovenská republika,

  - Poská republika, - Ukrajina,

  - Bieloruská republika, - Litovská republika,
  - Loty
  ská republika,
  - Estónska republika,
  - Bulharská republika,
  - Slovinská republika,
  - Chorvátska republika, - Bosna a Hercegovina, - Srbská republika,

  - Albánska republika.

 3. 5.3  Ak sa niektoré ustanovenia tohto Reklamaného poriadku stanú celkom alebo sasti neplatné alebo

  neúinné, nie je tm dotknutá platnosť a úinnosť ostatnch ustanovení Podmienok. Namiesto neplatnch alebo neúinnch ustanovení Podmienok sa pouijú ustanovenia príslunch veobecne záväznch právnych predpisov Slovenskej republiky.

 4. 5.4  Rozhodnm hmotnm a procesnm právom (governing law) je právo Slovenskej republiky.
  V
  etky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatovaním tohto Reklamaného poriadku budú prejednávať a rozhodovať vlune súdy Slovenskej republiky a poda právneho poriadku Slovenskej republiky, ak platný veobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky neustanovuje inak.