Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru


spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe, s.r.o.platné od 15.06.2018
(ďalej aj len ako „Podmienky“)


1. Predmet úpravy


1.1  Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe, s.r.o. so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - Ružinov (ďalej aj len ako “Predávajúci“ alebo „Spoločnosť“) je úprava právnych vzťahov medzi Predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji osvetľovacích technológií, vianočného a dekoračného osvetlenia, svetelných zdrojov, elektrospotrebičov a iného tovaru (ďalej aj len ako „Tovar“). Pre účely týchto Podmienok sa kupujúcim rozumie právnická alebo fyzická osoba odoberajúca tovar od Predávajúceho na základe objednávky podľa bodu 2.1 týchto Podmienok (ďalej aj len „Kupujúci“).


1.2  Tieto Podmienky sú platné v regióne pôsobnosti Predávajúceho špecifikovanom v bode 5.5 týchto Podmienok, ak nie je medzi Predávajúcim alebo Kupujúcim výslovne písomne dohodnuté inak.


1.3  Kupujúci prejavuje súhlas s týmito Podmienkami odoslaním objednávky Predávajúcemu podľa bodu 2.1 týchto Podmienok.


2. Objednávanie a dodanie Tovaru


2.1  Kupujúci je oprávnený objednať si u predávajúceho Tovar (i) špecifikovaný názvom a jedinečným katalógovým číslom z katalógu Predávajúceho, alebo (ii) osobitne špecifikovanýna základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho, na základe písomného prejavu vôle adresovaného a doručeného na adresu sídla Predávajúceho osobne alebo prostredníctvom poštového podniku alebo v elektronickej forme – skenom na adresu elektronickej poštyinfo@blachere-illumination.sk (ďalej aj len ako „Objednávka“). Objednávka predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vo vzťahu k Tovaru, ktorý je v nej Kupujúcim špecifikovaný. Každá Objednávka musí obsahovať náležitosti podľa bodu 2.2., inak ju Predávajúci nie je povinnývybaviť, ani dodať Tovar Kupujúcemu. Objednávka predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vo vzťahu k Tovaru, ktorý je v nej Kupujúcim špecifikovaný.


2.2  Náležitosti Objednávky:

·      identifikačné údaje Kupujúceho: (i) meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej

osoby, alebo obchodné meno, miesto podnikania, IČO a údaj o registrácii fyzickej osoby - podnikateľa alebo (iii) obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO a údaj o registrácii právnickej osoby (ak sa právnická osoba zapisuje do obchodného registra);

·      vymedzenie predmetu Objednávky, t. j. špecifikácia Tovaru;

·      požadovaný dátum, miesto a spôsob dodania Tovaru;

·      dátum vyhotovenia Objednávky, identifikácia osoby konajúcej za Predávajúceho, jej

pracovná pozícia, kontaktný telefón, kontaktná adresa elektronickej pošty a podpis.


2.3  Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený vždy najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia Objednávky zaslať Kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej forme – skenom svoje výhrady k obsahu Objednávky (ďalej tiež len ako „Výhrady k Objednávke“), v ktorých môže u Kupujúceho namietať svoj nesúhlas s obsahom Objednávky, prípadne niektorých jej častí. Ak Predávajúci navrhuje určité zmeny týkajúce sa obsahu Objednávky, je povinný vo Výhradách k Objednávke vždy špecifikovať ním

požadované zmeny, resp. úpravy rozporovaných častí Objednávky.


2.4  Zmluvné strany sa dohodli, že ak Predávajúci riadne a včas zašle Výhrady k Objednávke, je

Kupujúci povinný mu vždy najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia Výhrad k Objednávke zaslať svoje vyrozumenie k predmetným Výhradám k Objednávke s tým, že v rámci tohto vyrozumenia Poskytovateľovi oznámi, že:

• zmeny, či úpravy Objednávky, požadované Predávajúcim vo Výhradách k Objednávke

uznáva, resp. akceptuje; v takom prípade Kupujúci zašle Predávajúcemu spolu 
s vyrozumením tiež nové znenie Objednávky, upravené v súlade s výhradami uplatnenými Predávajúcim (ďalej aj len ako „Upravená Objednávka“);

• zmeny Objednávky navrhnuté Predávajúcim vo Výhradách k Objednávke odmieta, čo znamená zrušenie Objednávky Kupujúcim; účinky zrušenia Objednávky nastávajú dňom doručenia vyrozumenia o neakceptácii zmien Objednávky Predávajúcemu.


2.5  Kúpna zmluva na Tovar medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú, ak

·      Predávajúci akceptuje obsah Objednávky doručenej mu v zmysle bodu 2.1 týchto Podmienok, a to tak, že písomne vyjadrí svoj súhlas s obsahom Objednávky ako celku, či

už svojim podpisom na Objednávke alebo iným, osobitným písomným úkonom;

·      Predávajúci akceptuje obsah Upravenej Objednávky doručenej mu v zmysle bodu 2.4 týchto Podmienok, a to tak, že písomne vyjadrí svoj súhlas s obsahom Objednávky ako

celku, či už svojim podpisom na Objednávke alebo iným, osobitným písomným úkonom.


2.6  Ak Predávajúci po doručení Objednávky, prípadne Upravenej Objednávky nezašle v stanovenej lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia Kupujúcemu svoje Výhrady k Objednávke, platí, že sa príslušná Objednávka považuje za akceptovanú Predávajúcim v celom rozsahu (ďalej aj len ako „Akceptovaná Objednávka“). Ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne písomne dohodnuté inak, Akceptovaná Objednávka predstavuje kúpnu zmluvu na Tovar uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „Kúpna zmluva“).


2.7  Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu Tovar za cenu stanovenú v cenníku Tovaru pre

príslušný zákaznícky segment (ďalej aj len ako „Cenník“) alebo osobitne dohodnutú s Predávajúcim, zníženú o prípadné Predávajúcim priznané množstevné zľavy. Všetky ceny uvedené v Cenníku sú stanovené za dodacej podmienky Ex Works, Považská 2, Areál TPD Transport, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika (v zmysle dodacích podmienok v medzinárodnom obchode INCOTERMS 2000). Kupujúci môže od Predávajúceho odoberaťTovar nasledovnými spôsobmi:

3.            a)  v predajnom sklade Predávajúceho uvedenom v týchto Podmienkach, a to v pracovnýdeň počas pracovnej doby predajného skladu,

4.            b)  dodaním Tovaru na náklady Kupujúceho do predajného miesta Kupujúceho alebo na iné dohodnuté miesto.


2.8  Kupujúci môže odoberať Tovar od Predávajúceho iba ak nemá voči Predávajúcemu žiadny splatný peňažný ani iný záväzok, v opačnom prípade Predávajúci nie je povinný akceptovaťObjednávku ani dodať Tovar Kupujúcemu.


2.9  Prevzatie Tovaru potvrdí Kupujúci osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby na dodacom liste. Za poverenú osobu Kupujúceho sa považuje jeho zamestnanec alebo splnomocnenec prítomný v čase dodávky Tovaru na dohodnutom predajnom mieste Tovaru.


2.10  Prevzatím Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho v zmysle týchto Podmienok prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho. Povinnosťou Kupujúceho pri preberaní Tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t. j. balenie, resp. množstvá a úplnosť, prípadné zjavné vady Tovaru, napr. deformácia, premočenie alebo iné poškodenie. Po kontrole Tovaru je Kupujúci povinný bezodkladne najneskôr do 48 hodín od prevzatia Tovaru podaťPredávajúcemu písomnú správu o zistených nedostatkoch.


2.11  Nároky z vád dodaného Tovaru musia byť Kupujúcim uplatnené na adrese sídla Predávajúceho písomne a bez zbytočného odkladu.


3. Platobné podmienky


3.1  Ceny v Cenníku sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Predávajúci k cene Tovaru uvedenej v Cenníku účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.


3.2  Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celú kúpnu cenu za dodaný Tovar tak, aby najneskôr v deň splatnosti faktúry – daňového dokladu k Tovaru bola kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho uvedený vo faktúre alebo uhradená v hotovosti do pokladne Predávajúceho.


3.3  Dňom zaplatenia kúpnej ceny za Tovar je deň, kedy je celá kúpna cena pripísaná na bankovýúčet Predávajúceho alebo jej prijatie Predávajúci písomne potvrdil.


3.4  Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti (zálohy) vopred, pred odovzdaním Tovaru Kupujúcemu. Na požiadavku platby vopred upozorní Predávajúci Kupujúceho najneskôr v Akceptovanej objednávke. Zaplatená záloha sa započítava v plnej výške voči kúpnej cene Tovaru.


3.5  Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť ceny uvedené v Cenníku. Všetky ponuky a akcie Predávajúceho platia do vypredania zásob, ak z Cenníka alebo pokynov Predávajúceho výslovne nevyplýva niečo iné.


4. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady


4.1  Tovar je vyrábaný s najväčšou starostlivosťou za použitia kvalitných materiálov a technológií. Ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá dlhšia záručná doba, Predávajúci poskytuje na nový Tovar záruku dvadsaťštyri (24) mesiacov a na použitý Tovar dvanásť (12) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru.


4.2  Predávajúci poskytuje záruku za vady Tovaru podľa bodu 4.1 nasledovne:
• Množstevné vady, t. j. vady Tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva Tovaru: Kupujúci je povinný množstevné vady oznámiť Predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z takýchto vád zanikajú. Ak Kupujúci podpíše dodací list na Tovar, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie Tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že Tovar bol Kupujúcemu dodaný v

dohodnutom množstve.

·      Zjavne vady, t. j. viditeľné mechanické poškodenia Tovaru, vrátane nevhodného obalu a

škrabancov: Kupujúci je povinný tieto zjavné vady oznámiť Predávajúcemu najneskôr pri preberaní Tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak Kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád Tovaru, platí, že Tovar bol kupujúcemu dodaný bez zjavných vád.

·      Zistené vady, t. j. vady zistiteľné po rozbalení Tovaru: Kupujúci je povinný všetky zistené vady Tovaru, ktoré sú zistiteľné až po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiťPredávajúcemu, pričom nesmie s Tovarom ďalej nakladať ani ho používať.

·      Skryté vady, t. j. vady nezistiteľné inak ako používaním Tovaru: tieto je Kupujúci oprávnenýa povinný uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa ich zistenia. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety nároky Kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.


4.3  Všeobecnou povinnosťou Kupujúceho je zaobchádzať s Tovarom podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch alebo prospektoch dodaných Predávajúcim s Tovarom. Záruka podľa bodu 4.1 týchto Podmienok sa nevzťahuje a Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru vzniknuté

i. nesprávnou obsluhou Tovaru, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním s Tovarom (najmä poškodenie plastových dielov výrobku alebo poškodenie spôsobené nárazmi),

                       ii.        použitím alebo inštaláciou Tovaru, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, návodom výrobcu Tovaru alebo Predávajúceho, nadmerným používaním alebo v podmienkach, ktoré nezodpovedajú charakteristike Tovaru (tzv. IP štandard – International Protection Marking),

                      iii.        vzniknuté poškodením Tovaru elektrostatickým výbojom, prepätím v napájacej sieti, kolísavým napätím, zásahom atmosférickej elektriny alebo použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,

                      iv.        vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia Tovaru, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach,

                       v.         v dôsledku nekompatibility komponentov Tovaru zakúpených na inom mieste než u Predávajúceho, pokiaľ nie je príslušný komponent schválený výrobcom Tovaru,

                      vi.        vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu do Tovaru, nesprávnym skladovaním alebo v dôsledku hrubého porušovania zásad prevádzkovania a používania Tovaru opísaného najmä v katalógu, návode, prospekte alebo užívateľskej príručke k Tovaru.


4.4  Predávajúci nezodpovedá za dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku potreby identifikácie vady alebo prepravy Tovaru (napr. .montáž alebo demontáž Tovaru).


4.5  Postup pri reklamačnom konaní, vrátane nárokov kupujúceho z vád Tovaru upravuje reklamačný poriadok predávajúceho zverejnený na internetovej stránke Predávajúcehowww.blachere-illumination.sk/reklamacny-poriadok. Ak je Kupujúci považovaný v zmysle platných právnych predpisov za spotrebiteľa, ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka majú prednosť pred dojednaniami v tomto článku. Na nároky z vád Tovaru sa ďalej použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.


5. Spoločné a záverečné ustanovenia


5.1 Pri doručovaní písomností medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa zásielka považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením

zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ podať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä TNT, DPD, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením Predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s Kupujúcim.


5.2  Predávajúci spracúva na základe zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako prevádzkovateľ osobné údaje Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami (ďalej aj len jednotlivo ako „Dotknuté osoba“), a to v nasledovnom rozsahu potrebnom pre riadne plnenie povinností Predávajúceho: titul, meno a priezvisko Kupujúceho, adresa trvalého pobytu Kupujúceho, prípadne adresa pre dodanie tovaru alebo adresa pre doručovanie písomností, telefonický, mobilný a e-mailový kontakt Kupujúceho, údaje o objednávke Kupujúceho, údaje potrebné pre riadne vybavenie Kupujúcim podanej reklamácie Tovaru. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúcich na účel riadneho plnenia zmluvných povinností pri predaji Tovaru Kupujúcemu v zmysle týchto Podmienok (najmä uzatvorenie, plnenie, zmena a ukončenie Kúpnej zmluvy, vystavovanie daňového dokladu a pod.), a to po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu z Kúpnej zmluvy, resp. do úplného urovnania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby sprístupniť v nevyhnutnom rozsahu za účelom riadneho plnenia svojich zmluvných povinností tretej osobe, ktorá sa podieľa na plnení zmluvných povinností Predávajúceho (napr. prepravca Tovaru, účtovný poradca), ďalej osobe, ktorá Predávajúceho zastupuje alebo inak chráni jeho oprávnené záujmy (osoba oprávnená na vymáhanie a inkaso pohľadávok, advokát a pod.), čo Kupujúci objednaním Tovaru berie na vedomie a súhlasí s tým. Každá Dotknutá osoba má právo požadovať od Predávajúceho potvrdenie, či Predávajúci spracúva jej osobné údaje, vrátane zoznamu spracúvaných osobných údajov, ďalej právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, na ich blokovanie ako aj na uplatnenie ďalších práv uvedených v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.


5.3  V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa pre doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, bližšie kontaktné údaje http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.


5.4  Tieto Podmienky sú platné a účinné od 15.06.2018 v Regióne pôsobnosti. Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky a Cenník jednostranne meniť, pričom Podmienky platia vždy v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke Predávajúceho www.blachere-illumination.skzverejnené v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.


5.5  Región pôsobnosti pozostáva z nasledovných štátov: - Slovenská republika,

- Poľská republika,
- Ukrajina,
- Bieloruská republika, 
- Litovská republika,
- Lotyšská republika,
- Estónska republika,
- Bulharská republika,
- Slovinská republika,
- Chorvátska republika,
- Bosna a Hercegovina, 
- Srbská republika,
- Albánska republika.


5.6  Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.


5.7  Rozhodným hmotným a procesným právom (governing law) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z Kúpnej zmluvy alebo týkajúce sa týchto Podmienok, vrátane sporov z dodávok Tovaru, budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy Slovenskej republiky a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak platný všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky neustanovuje inak.