Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
pre predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu


spoloč
nosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o.
platné od 01.09.2018

(ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

 

 1. Predmet úpravy

 

1.1       Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok predaja tovaru prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europes.r.o.so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov (ďalej aj len ako  Predávajúci“ alebo „Spoločnosť“)je úprava právnych vzťahov medzi Predávajúcim a kupujúcim vznikajúcich pri predaji osvetľovacích technológií, vianočného a dekoračného osvetlenia, svetelných zdrojov, elektrospotrebičov a iného tovaru (ďalej aj len ako „Tovar“) prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho na webovej stránke Predávajúceho https://www.blachere-illumination.sk/eshop   (ďalej aj len ako „Podmienky“). Pre účely týchto Podmienok sa kupujúcim rozumie právnická alebo fyzická osoba odoberajúca tovar od Predávajúceho na základe objednávky podľa bodu 2.1 týchto Podmienok, pričom kupujúcim môže byť aj spotrebiteľ (ďalej aj len ako „Kupujúci“).

1.2       Kontaktnými údajmi Predávajúceho pre účely nákupu prostredníctvom elektronického obchodu a súvisiacej komunikácie je adresa elektronickej pošty info@blachere-illumination.ska telefónne číslo  0918 428 040.

1.3       Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná
v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej pre účly týchto Podmienok aj len ako „Spotrebiteľ“).

Podnikateľom sa na účely týchto Podmienok rozumie:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ak uvedie Kupujúci v objednávke odoslanej podanej podľa bodu 2.1 týchto Podmienok svoje identifikačné číslo (IČO), potom vystupuje voči Predávajúcemu ako podnikateľ.

1.4       Webovým sídlom sa rozumie webová stránka Predávajúceho https://www.blachere-illumination.sk  (ďalej pre účely týchto Podmienok aj len ako „Webové sídlo“).

1.5       Tieto Podmienky sú platné v regióne pôsobnosti Predávajúceho špecifikovanom v bode 5.5 týchto Podmienok, ak nie je medzi Predávajúcim alebo Kupujúcim výslovne písomne dohodnuté inak.

1.6       Kupujúci prejavuje súhlas s týmito Podmienkami odoslaním objednávky Predávajúcemu podľa bodu 2.1 týchto Podmienok.

 

 

 1. Objednávanie a dodanie Tovaru

 

2.1       Kupujúci je oprávnený objednať si u predávajúceho Tovar špecifikovaný názvom a jedinečným katalógovým číslom z katalógu Predávajúceho dostupnom na Webovom sídle na základe prejavu vôle doručeného prostredníctvom elektronického obchodu na Webovom sídle (ďalej aj len ako „Objednávka“). Objednávka predstavuje záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s povinnosťou platby vo vzťahu k Tovaru, ktorý je v nej Kupujúcim špecifikovaný.

2.2       Náležitosti Objednávky sú špecifikované na Webovom sídle. Bez ich riadneho uvedenia (najmä formou vyplnenia všetkých položiek na Webovom sídle) nie je Predávajúci povinný Objednávku prijať ani ju vybaviť.

2.3       Kúpna zmluva na Tovar medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú, ak Predávajúci potvrdí (akceptuje) obsah Objednávky doručenej mu v zmysle bodu 2.1 týchto Podmienok, a to tak, že písomne (najmä elektronickou poštou) Objednávku potvrdí (ďalej aj len ako „Akceptovaná Objednávka“). Súčasťou Akceptovanej objednávky je vždy platné úplné znenie týchto Podmienok a reklamačného poriadku. Ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne dohodnuté inak, Akceptovaná Objednávka predstavuje kúpnu zmluvu na Tovar uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „Kúpna zmluva“).Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na Kúpnu zmluvu neaplikujú.

2.4       Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom Tovaru vždy až po úplnom zaplatení kúpnej ceny Tovaru. Predávajúci odovzdá Tovar a doklady, ktoré sa k Tovaru vzťahujú, Kupujúcemu a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade s Kúpnou zmluvou až po zaplatení celej Kúpnej ceny Tovaru Kupujúcim. Predávajúci splní povinnosť odovzdať Tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s Tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá Tovar Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom až keď Tovar kupujúcemu odovzdá dopravca.

2.5       Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je výslovne dojednané, ako ma byť Tovar zabalený, Predávajúci zabalí Tovar podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie Tovaru a jeho ochranu.

2.6       Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu Tovar za cenu stanovenú v cenníku Tovaru pre elektronický obchod zverejnenom na Webovom sídle (ďalej aj len ako „Cenník“), zníženú o prípadné Predávajúcim priznané množstevné zľavy špecifikované v Cenníku. Kupujúci môže od Predávajúceho odoberať Tovar nasledovnými spôsobmi:

 1. a) v predajnom sklade Predávajúceho Považská 2, Areál TPD Transport, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, a to vpracovný deň počas pracovnej doby predajného skladu po predchádzajúcej dohode o termíne prostredníctvom kontaktov uvedených na Webovom sídle, alebo
 2. b) dodaním Tovaru na náklady Kupujúceho do predajného miesta Kupujúceho alebo na iné dohodnuté miesto.

2.7       Kupujúci môže odoberať Tovar od Predávajúceho iba ak nemá voči Predávajúcemu žiadny splatný peňažný ani iný záväzok, v opačnom prípade Predávajúci nie je povinný akceptovať Objednávku ani dodať Tovar Kupujúcemu.

2.8       Prevzatie Tovaru potvrdí Kupujúci na dodacom liste osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Za poverenú osobu Kupujúceho sa považuje jeho zamestnanec alebo splnomocnenec prítomný v čase dodávky Tovaru na dohodnutom predajnom mieste Tovaru.

2.9       Prevzatím Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho v zmysle týchto Podmienok prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho. Povinnosťou Kupujúceho pri preberaní Tovaru je zabezpečiť kontrolu tovaru, t. j. balenie, resp. množstvá a úplnosť, prípadné zjavné vady Tovaru, napr. deformácia, premočenie alebo iné poškodenie. Po kontrole Tovaru je Kupujúci povinný bezodkladne najneskôr do 48 hodín od prevzatia Tovaru podať Predávajúcemu písomnú správu (napr. formou elektronickej pošty) o prípadných zistených nedostatkoch.

2.10     Nároky z vád dodaného Tovaru musia byť Kupujúcim uplatnené v písomnej forme na adrese sídla Predávajúceho a bez zbytočného odkladu.

2.11     Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (najmä telefón, internet, atď.) potrebných pre realizáciu nákupu prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho, resp. pre elektronickú komunikáciu s Predávajúcim vzniknuté na strane Kupujúceho znáša Kupujúci.

 

 

 1. Platobné podmienky

 

3.1       Ceny v Cenníku sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

3.2       Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu celú kúpnu cenu za Tovar vopred, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia Akceptovanej Objednávky Kupujúcemu, a to spôsobom podľa pokynov Predávajúceho na Webovom sídle.

3.3       Dňom zaplatenia kúpnej ceny za Tovar je deň, kedy je celá kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho. Pred dňom zaplatenia celej kúpnej ceny objednaného Tovaru nie je Predávajúci povinný odoslať Kupujúcemu Tovar špecifikovaný v Akceptovanej objednávke.

3.4       Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť ceny uvedené v Cenníku. Každú zmenu Cenníka zverejní Predávajúci na Webovom sídle najneskôr v deň účinnosti príslušnej zmeny Cenníka. Všetky ponuky a akcie Predávajúceho zverejnené na Webovom sídle platia do vypredania zásob, ak z Cenníka, ďalšieho obsahu Webového sídla alebo pokynov Predávajúceho výslovne nevyplýva niečo iné.

 

 1. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

 

4.1       Tovar ponúkaný Predávajúcim je vyrábaný s najväčšou starostlivosťou za použitia kvalitných materiálov a technológií. Ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá dlhšia záručná doba, Predávajúci poskytuje na nový Tovar záruku dvadsaťštyri (24) mesiacov a na použitý Tovar dvanásť (12) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru.

4.2       Predávajúci poskytuje záruku za vady Tovaru podľa bodu 4.1 nasledovne:

 • Množstevné vady, t. j. vady Tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva Tovaru: Kupujúci je povinný množstevné vady oznámiť Predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z takýchto vád zanikajú. Ak Kupujúci podpíše dodací list na Tovar, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie Tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že Tovar bol Kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve.
 • Zjavne vady, t. j. viditeľné mechanické poškodenia Tovaru, vrátane nevhodného obalu a škrabancov: Kupujúci je povinný tieto zjavné vady oznámiť Predávajúcemu najneskôr pri preberaní Tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak Kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád Tovaru, platí, že Tovar bol kupujúcemu dodaný bez zjavných vád.
 • Zistené vady, t. j. vady zistiteľné po rozbalení Tovaru: Kupujúci je povinný všetky zistené vady Tovaru, ktoré sú zistiteľné až po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, pričom nesmie s Tovarom ďalej nakladať ani ho používať.
 • Skryté vady, t. j. vady nezistiteľné inak ako používaním Tovaru: tieto je Kupujúci oprávnený a povinný uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety nároky Kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.

4.3       Všeobecnou povinnosťou Kupujúceho je zaobchádzať s Tovarom podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch alebo prospektoch dodaných Predávajúcim s Tovarom. Záruka podľa bodu 4.1 týchto Podmienok sa nevzťahuje a Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru vzniknuté

 1. nesprávnou obsluhou Tovaru, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním s Tovarom (najmä poškodenie plastových dielov výrobku alebo poškodenie spôsobené nárazmi),
 2. použitím alebo inštaláciou Tovaru, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, návodom výrobcu Tovaru alebo Predávajúceho, nadmerným používaním alebo v podmienkach, ktoré nezodpovedajú charakteristike Tovaru (tzv. IP štandard – International Protection Marking),
 • vzniknuté poškodením Tovaru elektrostatickým výbojom, prepätím v napájacej sieti, kolísavým napätím, zásahom atmosférickej elektriny alebo použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 1. vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia Tovaru, poveternostných vplyvov alebo prevádzkovaním v extrémne neobvyklých podmienkach,
 2. v dôsledku nekompatibility komponentov Tovaru zakúpených na inom mieste než u Predávajúceho, pokiaľ nie je príslušný komponent schválený výrobcom Tovaru,
 3. vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu do Tovaru, nesprávnym skladovaním alebo
  v dôsledku hrubého porušovania zásad prevádzkovania a používania Tovaru opísaného najmä v katal
  ógu, návode, prospekte alebo užívateľskej príručke k Tovaru.

4.4       Predávajúci nezodpovedá za dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku potreby identifikácie vady alebo prepravy Tovaru (napr. montáž alebo demontáž Tovaru).

4.5       Postup pri reklamačnom konaní, vrátane nárokov kupujúceho z vád Tovaru upravuje reklamačný poriadok Predávajúceho zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho https://www.blachere-illumination.sk/reklamacny-poriadok. Ak je Kupujúci Spotrebiteľom, ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka majú prednosť pred dojednaniami v tomto článku. Na nároky z vád Tovaru sa ďalej použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

4.6       Pokiaľ Kupujúci ktorý je Spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o  nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30  dní odo dňa jej odoslania, Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.  391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim týkajúcich sa Kúpnej zmluvy je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa pre doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, bližšie kontaktné údaje http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi. Predávajúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 1. Odstúpenie od zmluvy, spoločné a záverečné ustanovenia

 

5.1       V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon“) má Kupujúci ktorý je Spotrebiteľom právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom v uvedenej lehote musí byť písomné oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané na adresu sídla Predávajúceho Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si Tovar objednaný prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho. Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je k dispozícii na Webovom sídle na adrese

            https://www.blachere-illumination.sk/reklamacny-poriadok

            Kupujúci ktorý je Spotrebiteľom je povinný zaslať Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu,
v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Ak bude Kupujúcim vrátený Tovar nekompletný alebo poškodený, môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru (v sú
lade s ustanovením § 10 ods. 4 Zákona). Peniaze za vrátený Tovar budú Kupujúcemu ktorý je Spotrebiteľom vrátené bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy.

5.2       Predávajúci spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami (ďalej aj len jednotlivo ako „Dotknuté osoba“), a to v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/697 (ďalej aj len ako „Nariadenie“) v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie povinností Predávajúceho. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúcich najmä na účely riadneho plnenia zmluvných povinností pri predaji Tovaru Kupujúcemu v zmysle týchto Podmienok (najmä uzatvorenie, plnenie, zmena a ukončenie Kúpnej zmluvy, vystavovanie daňového dokladu a ďalšie), a to po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby. Predávajúci je oprávnený spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby sprístupniť v nevyhnutnom rozsahu za účelom riadneho plnenia svojich zmluvných povinností tretej osobe, ktorá sa ako sprostredkovateľ podieľa na plnení zmluvných povinností Predávajúceho (napr. prepravca Tovaru, účtovný poradca), ďalej osobe, ktorá Predávajúceho zastupuje alebo inak chráni jeho oprávnené záujmy (osoba oprávnená na vymáhanie a inkaso pohľadávok, advokát a pod.), čo Kupujúci objednaním Tovaru berie na vedomie. Predávajúci postupuje pri svojej činnosti tak, aby Dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Dotknutej osoby. Podrobnosti o podmienkach spracúvania osobných údajov Predávajúcim sú obsiahnuté v dokumente Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o., ktorý je zverejnený na Webovom sídle na adrese  https://www.blachere-illumination.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov.

5.3       V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa pre doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, bližšie kontaktné údaje http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

5.4       Tieto Podmienky sú platné a účinné od 01.09.2018. Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky a Cenník jednostranne meniť, pričom Podmienky platia vždy v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke Predávajúceho www.blachere-illumination.sk v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

5.5       Región pôsobnosti pozostáva z nasledovných štátov:

            - Slovenská republika.

5.6       Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.7       Rozhodným hmotným a procesným právom (governing law) pre Kúpnu zmluvu a právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Podmienok je právny poriadok Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z Kúpnej zmluvy alebo týkajúce sa týchto Podmienok, vrátane sporov z dodávok Tovaru, budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy Slovenskej republiky a podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak platný všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky neustanovuje inak.