Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov pri predaji tovaru

spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o.
platné od 25.05.2018

(ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Dňa 25.05.2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj len ako „Nariadenie“). Cieľom Nariadenia je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov v oblasti ochrany ich osobných údajov. Účelom týchto Podmienok je (i) vymedziť základné práva a povinnosti spoločnosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o.so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov (ďalej aj len ako „Spoločnosť“ alebo „Predávajúci“) na jednej strane a dotknutých osôb, ktorých údaje Spoločnosť spracúva na strane druhej, a (ii) informovať dotknuté osoby o ich právach pri spracúvaní ich osobných údajov Spoločnosťou.
 2. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov – fyzických osôb v pozícii kupujúcich pri predaji osvetľovacích technológií, vianočného adekoračného osvetlenia, svetelných zdrojov, elektrospotrebičov a iného tovaru (ďalej aj len ako „Tovar“) prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho na webovej stránke Predávajúceho https://www.blachere-illumination.sk/shopalebo iným spôsobom v súlade s Nariadením. Pre účely týchto Podmienok sa kupujúcim rozumie fyzická osoba odoberajúca tovar od Predávajúceho na základe objednávky, ktorá poskytne Spoločnosti svoje osobné údaje (ďalej aj len ako „Kupujúci“ alebo „Dotknutá osoba“).
 3. Spoločnosť vystupuje pri predaji Tovaru vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb ako prevádzkovateľ. Kontaktnými údajmi Spoločnosti ako prevádzkovateľa je na účely spracúvania a ochrany osobných údajov adresa elektronickej pošty info@blachere-illumination.sk a telefónne číslo0918 428 040. 
 4. Webovým sídlom sa rozumie webová stránka Predávajúceho https://www.blachere-illumination.sk/(ďalej pre účely týchto Podmienok aj len ako „Webové sídlo“).
 5. Tieto Podmienky sú platné v členských krajinách Európskej únie špecifikovaných v bode 5.2 týchto Podmienok, ak nie je medzi Predávajúcim alebo Kupujúcim výslovne písomne dohodnuté

 

 

 1. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

 

2.1       Predávajúci spracúvania nasledovné osobné údaje Dotknutých osôb:

            (i) titul, meno a priezvisko,

            (ii) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

            (iii) adresa trvalého bydliska,

            (iii) korešpondenčná adresa,

            (iv) kontaktné telefónne číslo,

            (v) kontaktná adresa elektronickej pošty (e-mail),

            (vi) typ a verzia internetového prehliadača,

            (vii) použitý operačný systém,

            (viii) referrer-URL (údaj o predchádzajúcej navštívenej stránke),

            (viii) označenie zapojeného počítača (IP adresa),

            (ix) čas odozvy servera.

2.2       Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb Predávajúcim v jednotlivých informačných systémoch Predávajúceho je a) plnenie kúpnych zmlúv na Tovar zo strany Predávajúceho, vrátane riadneho doručenia a vyúčtovania Tovaru a vymáhania prípadných pohľadávok, b) marketing vlastných produktov a služieb Predávajúceho (vrátane optimalizácie Webového sídla) a c) archivácia osobných údajov Dotknutých osôb v rozsahu a spôsobom stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2.3       Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je v prípade účelu spracúvania podľa bodu 2.2 písm. a) plnenie zmluvy, ktorej je Dotknutá osoba zmluvnou stranou, podľa písm. b) oprávnený záujem Spoločnosti alebo súhlas udelený Dotknutou osobou a podľa písm. c) všeobecne záväzný právny predpis, ktorého plnenie je pre Spoločnosť záväzné.

2.4       Jednotlivé kategórie osobných údajov spracúva Predávajúci v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

2.5       Pri kúpe Tovaru od Predajcu Dotknutou osobou je Predajca oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje Dotknutej osoby, údaje o Tovare a údaje z komunikácie medzi Dotknutou osobou a Predávajúcim po dobu štyroch (4) rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na Tovar. V prípade reklamácií zakúpeného Tovaru je Predávajúci oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje Dotknutej osoby a údaje o Tovare tri (3) roky od dátumu uplatnenia poslednej reklamácie. V prípade rokovania medzi Predávajúcim a Dotknutou osobou – potenciálnym kupujúcim o uzavretí zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím zmluvy, je Predávajúci oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje takejto Dotknutej osoby po dobu troch (3) mesiacov od ukončenia príslušného rokovania.

 

 

 1. Podmienky spracúvania osobných údajov

 

3.1       Pri každom poskytnutí osobných údajov Predávajúci vykoná poučenie Dotknutej osoby o podmienkach spracúvania osobných údajov Predávajúcim a o právach Dotknutej osoby v súlade s Nariadením.

3.2       Predávajúci spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Predávajúcim v súlade s Nariadením. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Predávajúceho je uverejnený na Webovom sídle a je priebežne aktualizovaný.

3.3       Predávajúci udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v Spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a náležite zaškolené.

3.4       V rámci spracúvania osobných údajov môže dochádzať k prenosu týchto osobných údajov do iných krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom Spoločnosť prijala primerané záruky ochrany prenášaných osobných údajov a súkromia a základných práv a slobôd dotknutej osoby v súlade s Nariadením a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.5       Proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely bez súhlasu Dotknutej osoby môže Dotknutá osoba kedykoľvek podať Spoločnosti námietku s uvedením rozsahu osobných údajov a komunikačného kanála, voči ktorým námietka smeruje. Námietku je možné Spoločnosti podať v písomnej forme osobne alebo poštou na adrese sídla Spoločnosti Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov alebo formou elektronickej pošty na adrese info@blachere-illumination.sk.

3.6       Predávajúci spracúva osobné údaje Dotknutých osôb ručne i automatizovane. Predávajúci vedie evidenciu všetkých činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

 

 

 1. Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

4.1       Dotknutá osoba má právo:

            (i) požadovať od spoločnosti prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,

            (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,

            (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,

            (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,

            (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia,

            (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,

            (vii) podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.

 1. Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom zahŕňa:
 • získať potvrdenie, či Predávajúci spracúva osobné údaje,
 • získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovanie, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
 • získať kópiu osobných údajov v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

V prípade opakovanej žiadosti bude Predávajúci oprávnený za kópiu osobných údajov účtovaťprimeraný poplatok. V prípade, že by výkonom práva na kópiu osobných údajov mohlo vo vzťahu k určitým kategóriám osobných údajov dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb. Predávajúci tiež v rámci žiadostí o kópiu údajov neposkytuje dokumenty (napr. zmluvy či faktúry), ktoré už Dotknutá osoba od Predávajúceho preukázateľne dostala.

4.3       Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o nej Predávajúci spracúva. Dotknutá osoba má tiež povinnosť oznámiť Predávajúcemu zmeny svojich osobných údajov. Dotknutá osoba je zároveň povinná poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o nej Predávajúci spracováva, nie sú správne. Predávajúci vykoná opravu osobných údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

4.4       Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak Predávajúci nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Predávajúci má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracúvané.

4.5       Dotknutá osoba má právo do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvanie alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu.

4.6       Dotknutá osoba má právo vyžiadať si od Predávajúceho osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu a ktoré sa spracúvajú automatizovane, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej právo žiadať o preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Ak by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dopadu na práva a slobody iných osôb, nemožno žiadosti vyhovieť.

4.7       Dotknutá osoba môže svoje práva podľa bodu 4.1 vyššie uplatniť podaním žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť presnú požiadavku Dotknutej osoby a ktorú je možné podať v písomnej forme osobne alebo poštou na adrese sídla Spoločnosti Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov.

4.8       Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobnýchúdajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že boli porušené jej práva na ochranu osobnýchúdajov.

 

 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

5.1       Tieto Podmienky sú platné a účinné od 25.05.2018Regióne pôsobnosti. Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky jednostranne meniť, pričom Podmienky platia vždy v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke Predávajúceho https://www.blachere-illumination.sk/pravne-nalezitosti/ochrana-osobnych-udajovzverejnené.

5.2       Región pôsobnosti pre účely aplikácie týchto Podmienok pozostáva z nasledovnýchštátov:

            - Slovenská republika,

- Poľská republika,

            - Litovská republika,

- Lotyšská republika,

- Estónska republika,

- Bulharská republika,

- Slovinská republika,

- Chorvátska republika.

5.3       Ak nie jemedzi Predávajúcim a Dotknutou osobou výslovne dohodnuté inak, Predávajúci spracúva v súlade s Nariadením a týmito Podmienkami aj osobné údaje poskytnuté Dotknutými osobami mimo regiónu pôsobnosti špecifikovanému v bode 5.2 týchto Podmienok.

5.4       Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Nariadenia a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.