Pravidlá používania cookies

Pravidlá pouívania cookies na webovom sídle spolonosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o.

 1. Za úelom zabezpeenia kvalitnejích sluieb vyuíva webové sídlo spolonosti BLACHERE Illumination Central Europe s.r.o. so sídlom Karadiova 8/A, 821 08 Bratislava – Ruinov, 
  IO: 36 614 807, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vloka . 41259/B (alej aj len ako „prevádzkovate“) pecifické poítaové súbory, tzv. cookies (alej aj len ako „cookies“). Tieto pravidlá vydané prevádzkovateom upravujú pouívanie cookies a niektoré alie právne, technické a prevádzkové aspekty webového sídla prevádzkovateawww.blachere-illumination.sk (alej aj len ako „webové sídlo“).

 2. Cookies predstavujú sú malé textové súbory, ktoré môu byť pri návteve webového sídla odosielané do internetového prehliadaa uívatea webového sídla (alej aj len ako „uívate“) a ukladané do zariadenia uívatea. Súbory cookies sa ukladajú do prieinka pre súbory internetového prehliadaa. Cookies zvyajne obsahujú názov webového sídla, z ktorého pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri alej návteve webového sídla internetový prehliadač opänaíta súbory cookies a tieto informácie odole späť webovému sídlu, ktoré cookies vytvorilo. Súbory cookies umožňujú webovému sídlu rozpoznať zariadenie uívatea a zapamätať si urité informácie o uívateovi a jeho aktivitách vykonanch poas pripojenia na webové sídlo. Získavaním informácií o uívateovi a jeho aktivitách mono postupne zisovať záujmy konkrétneho uívatea a ponúknuť mu tak napr. cielenú reklamu alebo tatisticky vyhodnocovať jeho správanie.

 3. Prevádzkovateľ pouíva na svojom webovom sídle z asového hadiska doasné a trvalé súbory cookies. Doasné súbory cookies sa uchovávajú v zariadení uívatea dovtedy, pokiaľ webové sídlo neopustí. Trvalé súbory cookies zostávajú v zariadení uívatea do uplynutia doby ich platnosti alebo do ich manuálneho vymazania.

 4. Prevádzkovateľ pouíva na svojom webovom sídle nasledovné typy súborov cookies:

  1. a)  Základné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre základnú prevádzku webového sídla. Patria sem napríklad cookies, ktoré umožňujú uívateovi prihlásiť sa do bezpench sekcií webového sídla.

  2. b)  Prevádzkové súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú prevádzkovateovi analyzova, akm spôsobom pracuje uívateľ s webovm sídlom. Získané informácie je moné pouiť na zlepenie a zjednoduenie pouitenosti webového sídla.

  3. c)  Funkné súbory cookies: Tieto súbory cookies si pamätajú vobu uívatea vykonanú na webovom sídle a slúia na zlepenie uívateského komfortu. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolench pri predchádzajúcej návteve Webovej stránky, napr. rozloenie obsahu, vber lokality a podobne.

  4. d)  Cookies tretích strán: Tieto súbory cookies sú vytvorené tretími stranami a prevádzkovatenemôe informácie z tchto cookies získa. Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzova, ako návtevníci stránku pouívajú, alej cookies sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest), ktoré zlepujú a zjednoduujú uívateské rozhranie stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepenie cielenia reklamy. Informácie o spôsobe, ako tretie strany pouívajú tieto súbory cookies, sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobnch údajov a pouívania súborov cookies vydanch tmito tretími stranami.

 5. Súbory cookies pouívané prevádzkovateom nepokodzujú zariadenie uívatea a nie je moné pouiť ich na zhromažďovanie osobnch údajov uívateov webového sídla.

 6. Pouívaním webového sídla vyjadruje uívateľ svoj vslovný a informovaný súhlas s pouívaní súborov cookies v súlade s tmito Pravidlami.

 7. Pouívanie cookies poas návtevy webovch stránok je na rozhodnutí uívatea, priom väčšina internetovch prehliadaov je prednastavená na automatické prijímanie cookies. Uívateľ je oprávnený meniť nastavenie internetového prehliadaa a blokovať prijímanie cookies (resp. poadovať upozornenie o tom, e súbory cookies majú byť zaslané do zariadenia uívatea) 

page1image3737200

v súvislosti s uívaním webového sídla. Pre viac informácií o monostiach blokovania cookies je potrebné vyuiť informácie v sekcii „Pomoc“ internetového prehliadaa. Blokovanie súborov cookies poas návtevy webového sídla môe mať za následok obmedzenie alebo vylúenie niektorch funkcionalít webového sídla a zníenie uívateského komfortu

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za funknosť internetového pripojenia uívatea webového sídla, ani za akúkovek ujmu, ktorá uívateovi v súvislosti s pouívaním webového sídla vznikne.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykovek, aj bez predchádzajúceho upozornenia, vykonať čiastonú alebo úplnú odstávku webového sídla, a to za úelom technickej údrby webového sídla alebo za úelom jeho zmien alebo úprav.

10.Tieto Pravidlá budú po celú dobu ich platnosti zverejnené na webovom sídle. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykovek tieto Pravidlá, ako aj akúkovek slubu alebo funkcionalitu Webovch stránok iastone alebo úplne zmeniť alebo zrui.

11.Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a úinnosť da 01.09.2018.